GRUPO THOMAS RADIO

Victor Peralta

Show Time
1:00 pm - 2:00 pm
Monday

Las Favoritas

Show Time
1:00 pm - 2:00 pm
Tuesday

Las Favoritas

Show Time
1:00 pm - 2:00 pm
Wednesday

Las Favoritas

Show Time
1:00 pm - 2:00 pm
Thursday

Las Favoritas

Show Time
1:00 pm - 2:00 pm
Friday

Las Favoritas

X